Fire & Burglary

የእሣትና ቃጠሎ በተመለከተ ለሚደረርሱ አደጋዎች መቅረብ ያለባቸው መረጃዎች

1.1 በድርጅቱየተዘጋጀውንየውልመጠየቂያቅጽበጥያቄውመሠረትበጥንቃቄመሙላት
1.2 ዋስትናየሚገባለትቤት፣መጋዘንፋብሪካወዘተ. እንዲሁምንብረትለሰርቬየርበማሳየትበንብረቱዋጋተመንላይስምምነትመድረስ
1.3 በውልመጠየቂያላይበተጠቀሰውሠንጠረዥመሠረት፣
    1.3.1 ውልየሚገባለትቤትመጋዘንፋብሪካወዘተከሆነ፣
      1.3.1.1 የቤቱወለል፣ግድግዳእናጣሪያውከምንእንደተሰራቢገለጽ፣
      1.3.1.2 የቤቱደረጃቪላወይምፎቅከሆነ /የፎቁብዛት/ቢጠቀስ፣
      1.3.1.3 ቤቱየግልከሆነየቤቱኘላንቢቀርብ፣
   1.3.2 ውልየሚገባለትንብረትማሽነሪከሆነ
      1.3.2.1 የማሽነሪውአይነት፣ሞዴል፣ብዛት፣የተሰራበትዘመንናስሪትዋጋ
      1.3.2.2 ውልየተገባለትንብረትበመጋዘንየሚያዝ (Stock) ከሆነ፣
   1.3.3 የተያዙንብረቶችአይነት፣ብዛትናዋጋቸውንበወርበወሩ bማሳወቅ(Stock Declaration) መሙላት
   1.3.4 ውልየተገባለትለቤትአገልግሎትናየግልንብረትከሆነንብረቶቹበዝርዝርይገለጹ፣
   1.3.5 ሽፋንየሚገቡለትሕንጻ/ቤትወዘተ. ሲያስገምቱ/ሲገምቱሕንፃ/ቤትበነበረበትሁኔታእንደገናለመስራትምንያህልገንዘብይጠይቃልበማለትእንጂቢሸጥስንትያወጣልብለውአይገምቱ፡፡
   1.3.6 ከእሣትዋስትናተጨማሪየሆኑተቀጥያዋስትናዎችበመጠየቂያውላይስለአሉእንደአስፈላጊነቱምርጫዎንማሳወቅይችላሉ፣
1.4 ሌሎችአስፈላጊመረጃዎችወይንምሰነዶችእንደአስፈላጊነቱሊጠየቁይችላሉ፡፡
በእሣት ቃጠሎ (Fire Insurance) መድን እና/ወይም በግድና በሃይል ቤት ሰብሮ የሚፈጸም ስርቆት መድን (Burglary and House Breaking Policy) ለሚደርሱ አደጋዎችመቅረብ ያለባቸው ዋና ዋና ማስረጃዎች፣
  2.1 አደጋእንደደረሰየውልቁጥሩንበመያዝወዲያውኑበአቅራቢያለሚገኝየመድንድርጅትቅርንጫፍመ/ቤትማሳወቅ፣
  2.1 የፖሊስወይምየሕዝባዊድርጅትሪፖርትማቅረብ፣
  2.3 የእሳትአደጋመከላከያብርጌድሪፖርትበሌለበትግንየፖሊስወይምየሕዝባዊድርጅቶችሪፖርትበቂይሆናል፣
  2.4 ጥፋት፣ጉዳትወይምስርቆትየደረሰበትንብረት /ዕቃ/ዝርዝርማቅረብ፣
  2.5 ማናቸውንምትርፍሳይጨምርጥፋትወይምጉዳትከመድረሱበፊትወዲያውኑየእያንዳንዱዕቃዋጋስንትእንደነበረየሚያሳይዝርዝርማቅረብ፣
  2.6 ጥፋት፣ጉዳትወይምስርቆትለደረሰበትንብረትማረጋገጫቫውቸሮች፣ፋክቱሮች፣የሂሳብመዛግብቶችማቅረብ/ማሳየት፣
  2.7 የተሰረቀውወይምቃጠሎየደረሰበትንብረትስርቆቱወይምቃጠሎበተፈጸመበትጊዜየነበረውንዋጋናየዕቃዎቹንዓይነትየያዘየጽሑፍማረጋገጫማቅረብ፣
  2.8 የድርጅቱሰርቬየርለሚፈልገውእገዛሁሉእንዲሁምለሚያቀርበውጥያቄአስፈላጊውንትብብርበማድረግመልስመስጠት፣
  2.9 ለጠፋውንብረትለድርጅቱየመዳረግመብትመስጠት፣
  2.10 ከቃጠሎወይምከዝርፍያውየተረፉትንንብረቶችበጥንቃቄማስቀመጥናእንዲጠበቁማድረግ፣
  2.11 ሌሎችመረጃዎችወይምሰነዶችእንደአስፈላጊነቱሊጠየቁይችላል፡፡